Ukraine Should Shift from Cyrillic to Latin Script, Former Verkhovna Rada Deputy Says